Marcel Crok’s afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap onder de loep genomen

In de Volkskrant van zaterdag 24 Februari stond een groot interview met klimaatscepticus Marcel Crok, als roepende in de woestijn, geweerd door de media. Toch vrij ironisch als je bedenkt dat Crok de vele aandacht die hij krijgt juist te danken heeft aan zijn afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap. Als hij gewoon de mainstream wetenschappelijke inzichten zou vertolken, zou hij veel minder aanwezig zijn in het maatschappelijke debat.

Crok doet voorkomen alsof de klimaatwetenschap “uitgaat van modellen en niet van observaties”. Daarmee projecteert hij zijn eigen onwetenschappelijke opstelling – één bewijscategorie als zaligmakend beschouwen en de rest volledig terzijde schuiven – op de wetenschap. Ten onrechte, want de wetenschap kijkt juist naar alle bewijscategorieën. En als er verschillen zijn is dat geen reden om het bewijs dat niet in het eigen straatje past terzijde te schuiven. Wetenschappers gaan dan op zoek naar verklaringen om op die manier meer inzicht te vergaren in de werking van het klimaatsysteem.

Crok werpt zich op als strijder voor de nuance, maar wellicht alleen als hij de nuance retorisch zó kan ombuigen dat die een bepaalde richting op wijst: dat het allemaal wel mee valt. Dat is echter niet hoe de wetenschap werkt. Dat de meeste wetenschappers, getraind in het kritisch beoordelen van inhoudelijke argumenten, niet zo veel op hebben met Crok’s kromme redenatie is dan ook niet verwonderlijk.

In tegenstelling tot wat Crok beweert komen modellen en metingen goed met elkaar overeen, tenzij je appels met peren vergelijkt. Zo moeten de observaties en de modellen natuurlijk wel representatief zijn voor dezelfde grootheid. De observaties zijn echter een combinatie van zeewatertemperatuur en luchttemperatuur, terwijl de modeldata doorgaans gebaseerd zijn op alleen de luchttemperatuur, en lucht warmt nu eenmaal sneller op dan water. Daarnaast mist een groot gedeelte van het snel opwarmende noordpoolgebied in de metingen, wat ervoor zorgt dat de mondiale opwarming aan het aardoppervlak wordt onderschat. Neem je deze en andere relevante factoren in beschouwing, zoals in de wetenschap natuurlijk hoort te gebeuren, dan blijken de modellen en metingen zeer goed met elkaar overeen te komen, zoals uit onderstaande figuur blijkt.

Vergelijking tussen geobserveerde en gemodelleerde opwarming, waarbij rekening is gehouden met recente gegevens over de hoeveelheid broeikasgassen, aerosolen en zonnesterkte. Observaties en modeldata zijn in dit geval beiden gebaseerd op zeewatertemperatuur (Mann et al., 2016).

Een belangrijke vraag in de klimaatwetenschap is hoeveel de aarde uiteindelijk zou opwarmen als gevolg van een bepaalde toename van de CO2-concentratie of een vergelijkbare verandering in de energiebalans van de aarde. Dit is de zogenaamde klimaatgevoeligheid. De opwarming die we in bijvoorbeeld het jaar 2100 kunnen verwachten hangt dus af van enerzijds onze emissies (van broeikasgassen en aerosolen) en anderzijds van de klimaatgevoeligheid. Natuurlijke factoren zoals veranderingen in de zon en vulkanisme leggen op deze tijdschaal veel minder gewicht in de schaal.

De klimaatgevoeligheid kan niet direct uit metingen bepaald worden; er is altijd een modelmatige benadering nodig. Toch probeert Crok ook hier een tweedeling te maken tussen enerzijds een inschatting op basis van observaties (waarbij dus nog steeds een model nodig is), en anderzijds een inschatting op basis van klimaatmodellen. Die tweedeling is echter lang niet zo zwart-wit als de zogenaamd genuanceerde Crok stelt, en bovendien kijkt de wetenschap –in tegenstelling tot Crok- naar het hele plaatje.

Hieronder ga ik wat dieper in op recente wetenschappelijke inzichten en technische details over de klimaatgevoeligheid, met name de redenen waarom  verschillende methoden tot een iets andere uitkomst leken te leiden. Dit zijn deels dezelfde redenen als hierboven aangegeven: appels werden met peren vergeleken. Veel van de argumenten zijn al vaker op dit blog besproken (bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier) al lijkt inhoudelijke kritiek door Marcel meestal te worden genegeerd.

Crok’s favoriete methode om de klimaatgevoeligheid in te schatten is de Gregory methode, genoemd naar degene die deze analyse het eerst heeft toegepast. Hierbij wordt uit een combinatie van de geobserveerde opwarming, de geobserveerde warmteopname van de oceanen, en de modelmatig berekende klimaatforcering de klimaatgevoeligheid bepaald, op basis van een simpel energiebalans model. Dit wordt ook wel observationele methode genoemd, of een inschatting op basis van de instrumentele periode (de periode vanaf 1880 omdat er sinds die tijd mondiaal temperatuurmetingen worden gedaan). De kracht van deze methode is tegelijkertijd ook de zwakte: de eenvoud. Andere methoden zijn bijvoorbeeld gebaseerd op klimaatveranderingen in het verre verleden, klimaatmodellen, gerelateerde klimatologische variabelen, of feedback analyse.

Vooral als gevolg van de naar beneden bijgestelde aerosolforcering in het laatste IPCC rapport kwamen schattingen van de klimaatgevoeligheid op basis van de Gregory methode op lagere waarden uit dan de andere methoden. Een wetenschapper vraagt zich dan af hoe dat komt en gaat op zoek naar verklaringen voor dat verschil. Marcel daarentegen zegt plompverloren dat “zijn” methode de enige ware is en verklaart de anderen inferieur, zonder zich te bekommeren om bovenstaande vraag. Terecht merkt Pier Sybesma (TU Delft) in de Volkskrant op dat ‘Marcel drie lijnen van bewijs negeert die een klimaatgevoeligheid lager dan 1,5 graad uitsluiten.’ En zegt Wilco Hazeleger van het eScience Center: ‘Je kunt andere schattingen van de klimaatgevoeligheid, zoals die uit de prehistorische gegevens, niet zomaar onder het tapijt vegen’.

Met een klimaatgevoeligheid van slechts anderhalve graad kun je niet verklaren dat het aardse klimaat in het verre verleden zo sterk aan verandering onderhevig is geweest. Klimaatveranderingen waarbij overigens CO2 ook vaak een sleutelrol speelde. Bovendien impliceert een lage klimaatgevoeligheid, zoals Marcel voorstaat, een sterk dempende terugkoppeling van wolken, terwijl studies daarnaar juist aangeven dat die terugkoppeling waarschijnlijk versterkend is.

Er zijn de laatste jaren veel studies geweest (zie onderaan deze blogpost een incomplete opsomming) die de verschillende schattingen van de klimaatgevoeligheid meer met elkaar in overeenstemming brengen. Die studies worden door Marcel hetzij gediskwalificeerd (daarin volgt Marcel meestal Nic Lewis, volgens wie niemand behalve hij zelf het bij het rechte eind heeft), hetzij verzwegen.

Andrew Dessler et al. hebben een nieuw artikel in review in ACPD, waarin ze de Gregory methode toepassen op de resultaten van een klimaatmodel, waarvan de klimaatgevoeligheid bekend is. De Gregory methode komt echter in veel gevallen op een te lage waarde uit. Tegelijk laat dit ook zien dat de klimaatgevoeligheid geen natuurconstante is of iets dergelijks. Elke ‘realisatie’ van een veranderend klimaat door eenzelfde set aan stralingsforceringen zal tot een iets ander temperatuursverloop leiden (zie figuur in Dessler’s tweets hieronder).

 

Eén van de oorzaken dat de Gregory methode de klimaatgevoeligheid onderschat is de onevenredige verdeling van aerosolemissies over de aardbol. Omdat aerosolen een korte verblijftijd hebben in de atmosfeer zal hun concentratie dicht bij brongebieden het hoogst zijn: boven land, waar de temperatuurrespons het sterkst is (Marvel, Dessler, Shindell). Daarnaast zijn de diverse terugkoppelingen waarschijnlijk niet constant in de tijd, wat wel een impliciete aanname is van de Gregory methode.

De Gregory methode geeft in feite een schatting van de ‘effective climate sensitivity’, wat beschouwd kan worden als een ondergrens van de klimaatgevoeligheid, de ‘equilibrium climate sensitivity’. Zie bijvoorbeeld het plaatje hieronder uit het goede overzichtsartikel van Knutti et al., 2017:

De Gregory methode gaat impliciet uit van een lineair verband tussen de stralingsbalans (y-as) en de opwarming (x-as). Verschillende factoren zorgen er echter voor dat de opwarming sterker wordt naarmate het systeem dichter bij de evenwichtssituatie komt. De ‘effective climate sensitivity’ die uit de Gregory methode volgt geeft daarom een onderschatting van de ‘equilibrium climate sensitivity’. (Knutti et al., 2017)

Knutti et al concluderen terecht, op basis van een veelheid aan bewijsvoering:

Accounting for changes in feedbacks and the observation issues largely resolve the apparent discrepancies between the [climate sensitivity] estimates from the observed warming and those from comprehensive models.

Dat sommige mensen op basis van een onwetenschappelijke kijk op de zaak die conclusie niet wensen te accepteren doet niets af aan de robuustheid er van. Het klimaatdebat wordt niet geholpen door het herhalen van misvattingen. Het wordt m.i. tijd dat de media dat ook inziet.

Advertenties

76 Reacties op “Marcel Crok’s afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap onder de loep genomen

 1. Erik de Haan

  Wat ik mij vooral afvroeg na lezing van het artikel, waarom ruimt de Volkskrant 5 volle pagina’s in voor een persoon wiens verhaal aantoonbaar éénzijdig is, c.q. regelmatig onjuist is. Is dat omdat Maarten en Marcel elkaar al jaren kennen, lijkt mij geen goed argument voor een kritische hoofdredacteur.

 2. Erik de Haan

  Nog een tweede reactie meer aansluitend bij mijn oorspronkelijke expertise (kosten en baten van milieubeleid). In het artikel wordt tussen neus en lippen door beweerd dat er nooit inzage is verschaft in de kosten van het energieakkoord (van Kamp). Eén keer googlen geeft meteen deze publicatie van ECN/PBL (http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2013-het-energieakkoord-wat-gaat-het-betekenen-1087_0.pdf).

  In alle jaren dat ik bij de economenafdeling van VROM/DGM zat (1988-1997) werd elk jaar in elk Milieuprogramma keurig aangegeven wat de kosten van het milieubeleid waren (incl. lastenverdeling over de verschillende doelgroepen). In de loop van de jaren ’80 is dat binnen mijn voormalige afdeling keurig uitgebouwd. Zeker voor energie is die traditie gecontinueerd, met altijd volop beleidsaandacht voor kosten, bekostiging (heffingen), koopkrachtgevolgen, etc.

  Daarnaast het door Crok genoemde bedrag van 100 miljard zegt op zo’n moment niets. Betreft het het totaal aan investeringen, gaat het om de totale uitgaven van de overheid, zijn de besparingen ervan af getrokken, over hoeveel jaar gaat (looptijd van het energieakkoord, of looptijd van de te nemen maatregelen (met een afschrijvingsduur voor civiele investeringen van 25 jaar).

  Met andere woorden, als econoom kan ik niets met zo’n uitspraak uit de losse pols. Het is gewoon suggestief.

 3. Pingback: Wereldtemperatuur | Update januari 2018 - Sargasso

 4. Die “andere meningen” is dus van Nic Lewis, JozefF, en dat wordt nou juist bediscussieerd in het stuk. Wel even blijven opletten.

 5. Erik, wat betreft je eerste vraag geeft Maarten Keulemans daar op in feite dit antwoord:
  “Dit geluid is niet zomaar een afwijkende mening, maar staat voor een uitdijende beweging. Dat kritisch onderzoeken is gewoon ons werk he?” (https://twitter.com/mkeulemans/status/968533398158565376)

  Oftewel, het feit dat er een relatief grote groep is die de mening deelt maakt het nieuwswaardig er over te berichten, zegt Maarten. Daar zit wel een versterkende feedback in, want die groep is (mede) zo groot geworden vanwege de relatief vele media aandacht voor “skeptici” (relatief t.o.v. de zwaarte vd argumenten binnen de wetenschap).

 6. Beste JosefF,

  Die “andere meningen” zijn van de slager die zijn eigen vlees keurt:

  – Lewis (van Lewis & Crok) becommentarieert de publicaties van Lewis en (een deel van) de kritiek op deze publicaties.

  Hallo Erik & Bart,

  Als Keulemans schrijft: “Dit geluid is niet zomaar een afwijkende mening, maar staat voor een uitdijende beweging“, dan kan hij het alléén hebben over een POLITIEKE en ideologische beweging.

  Keulemans kan er geen wetenschappelijke beweging mee bedoelen. Uit enquêtes blijkt bijvoorbeeld dat de mate van consensus in de wetenschap juist geleidelijk toeneemt: een groeiend deel van de klimaatonderzoekers schaart zich achter de conclusies van IPCC en achter IPCC’s (schattingen van de) klimaatgevoeligheid.

  Dat blijkt uit de periodiek herhaalde enquête door Bray & von Storch. Daar worden telkens dezelfde vragen gesteld, met tussenpozen van een aantal jaren, aan een grote groep klimaatonderzoekers. Zo kan je zien hoe opinies (bij gelijkblijvende vraagstelling) veranderen over de tijd.

  Antwoorden op vraag 007 van Bray & von Storch (over de menselijke oorzaak):

  2008: 83,5%
  2013: 80,9%
  2016: 87,3%

  De meest recente enquête van Bray & von Storch is hier te downloaden: https://www.hzg.de/imperia/md/content/hzg/zentrale_einrichtungen/bibliothek/berichte/hzg_reports_2016/hzg_report_2016_2.pdf

  Ergo: de “uitdijende beweging” van Keulemans is een POLITIEKE beweging. In de wetenschap is het immers zo dat juist de (mate van) consensus “uitdijt”. Het verhaal over Marcel Crok had dan ook niet in de wetenschapsbijlage moeten staan, maar in een opiniestuk waar politieke activisten (zoals Crok) aan het woord kunnen komen.

 7. Michel van Delft

  Heeft Keulemans aangegeven waarom er zijns inziens sprake is van een uitdijende beweging met een afwijkende mening? In mijn beleving is het juist andersom. Ik kom zelden of nooit meer iemand tegenkomt die het klimaatprobleem niet serieus neemt.

 8. Het is misschien wel aardig om nog even terug te gaan naar 2015, toen Keulemans klaagde over een rapport van het PBL:
  https://www.volkskrant.nl/opinie/-het-planbureau-voor-de-leefomgeving-bepreekt-u~a3951199/

 9. Marco, wat let je om in discussie te gaan met Nic Lewis

 10. Beste JozefF,

  Volgens mij is dat al dikwijls gedaan, zoals hier: https://andthentheresphysics.wordpress.com/2014/07/31/nic-lewiss-prior-beliefs/

  en ook n.a.v. een eerder paper van Lewis, en de respons daarop van Shindell en van Kummer & Dessler, 2014:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/04/shindell-on-constraining-the-transient-climate-response/

  Zo ook tussen James Annan, John Fasullo en Nic Lewis in 2013 en 2014: https://ourchangingclimate.wordpress.com/2014/05/15/climatedialogue-on-climate-sensitivity/

 11. Ik vind het interview evenzeer een kijkje in de mindset van de interviewer. Maarten Keulemans neemt veel tekstruimte in voor zijn gemeenschappelijke geschiedenis met Crok en voor zijn interpretaties daarvan. Ronduit misterieus vind ik de uitsparaak:

  “Maar terwijl ik de bladzijde omsloeg, nieuwe onderwerpen omarmde en mijn journalistieke distantie hervond, werd hij [=Crok] ‘klimaatjournalist’ en raakte hij steeds dieper verzeild in het giftige moeras van de discussie.”

  Ik ga niet raden wat hij met dat giftige moeras bedoelt, maar het is een heel vreemde uitspraak.

  Wat mij opvalt is dat Keulemans vrij klakkeloos gelooft wat Crok zegt. Crok en Lewis – het GWPF-rapport – gaat niet over een nieuwe methode van berekenen van climate sensitivity, het kraakt andere artikelen af en verwijst slecht naar een dan nog ongepubliceerd stuk van Lewis. Dat stuk wordt later een artikel van Lewis en Curry.

  Keulemans vermeldt terloops dat Crok een kritiek heeft geschreven over een KNMI voorspelling. Op zijn eigen site schrijft hij daarover dat hij zich vooral moest baseren op blogs, omdat over het onderwerp van modellen vs werkelijkheid nu eenmaal nauwelijks peer reviewed literatuur te vinden is.

  Niettemin neemt Keulemans de kritiek op de modellen zonder meer over, maar denkt kennelijk dat het allemaal serieuze wetenschap is:

  “In plaats daarvan komt hij met statistieken, citeert hij uit de overzichtsrapporten van het VN-klimaatpanel IPCC en verwijst hij naar keurig gepubliceerde studies uit de erkende wetenschappelijke vakbladen”

  Crok begon te schrijven over het klimaat met een stuk uit 2005 over de kritiek van McIntyre op het “hockeystick”-artikel van Mann, Brady en Hughes (1998). Daar was toen al veel over geschreven, maar Crok nam een volstrekt eenzijdig standpunt in dat kennelijk nog steeds door Keulemans wordt geloofd:

  “…dat er een statistische fout in de grafiek zat: welke gegevens je er ook in stopt, er komt altijd een hockeystick uit.”

  Maar dat is onjuist, de door McIntyre gebruikte random generator produceerde in 84% van de gevallen al direct zelf een hockystick. Ik wil het ze nog wel een keer voorrekenen.

  Tenslotte nogmaals de Climate Sensitivity volgens Lewis. Ja, hij volgt het Gregory-model, maar niet de methode. Lewis probeert direct Delta T/ Delta F in te schatten, maar deze breuk is numerike instabiel bij de gegevens die er zijn. Veel input data geeft een negatieve noemen of een noemer heel dicht bij 0.

  De reden is dat Delta F de toename in de totale forcing voorstelt, inclusief vulkanische aerosols. Dat grote variaties op: over alle bekende periodes van 60 jaar is delta F nog in 25% van de gevallen negatief. Lewis werkt daar dus om heen door veel te middelen en verder veel observaties niet te gebruiken. Er liggen veel niet expliciet gemaakte en arbitraire keuzes ten grondslag aan zijn berekeningen.

 12. Als de opwarming gewoon doorzet, en enorme schade aanricht in de komende decennia, is de enige vraag die achteraf gesteld kan worden: Was het verantwoordelijk wat Crok en Keulemans deden?

  Als ik in hun schoenen stond, zou ik mezelf die vraag nu al stellen, maar deze heren worden zo meegevoerd in hun verontwaardiging, de verslavende spanning van de aandacht, en hun onbegrensde vertrouwen in de desinformatie van vrijemarktfundamentalistische lobbygroepen, dat ze er volgens mij niet eens stil bij staan wat het betekent als ze ongelijk hebben. Ze hebben gewoon gelijk, en daarom worden ze vervolgd en verketterd.

  We hebben allemaal een budget van ongeveer 100 duizend kilo CO2 om uit te stoten als we de boel onder 2 °C willen houden in 2100. Dat budget is voor westerlingen bij gemiddelde uitstoot over een jaar of 10 op. Veel mensen die in contact komen met de ‘ideeën’ van activisten als Crok en Keulemans hebben een excuus om daar niet over na te denken, laat staan er iets aan te doen.

  In mijn ogen is het ronduit crimineel wat ze doen, maar misschien ben ik te veel bezig met Arctisch zee-ijs. Zoals gezegd, als ze zich verantwoordelijk zouden opstellen, zou niemand naar ze luisteren. Daarvoor zijn ze te middelmatig. In die zin is het wel begrijpelijk dat ze maar door blijven gaan met hun activisme.

  Als ze dit lezen, gaan ze waarschijnlijk heel hard verontwaardigd huilen en hebben zij weer een excuus om niet na te denken over hun verantwoordelijkheden. En zo zal het nog wel een tijdje doorgaan.

 13. Erik de Haan

  @ Bart, klopt nieuws met nieuws maken, is op de TV meestal ook een populaire methode.

  Wat mij aan de eindeloze discussie ook stoort is dat door het kabaal de aandacht voor echt belangrijke vragen wordt overstemd. Ik noem er een paar:

  Zorgt klimaatverandering in West-Europa nu wel of niet voor een forse verzwaring van de droogte/hitteproblematiek (zie de bandbreedte in de KNMI14-scenario’s).

  Zeespiegelstijging: omvang en tempo, nog steeds zeer grote bandbreedte in de scenario’s (nog los van de risico’s aan de bovenkant die nog niet goed in de scenario’s zitten).

  En als ik dan wel kritisch mag zijn op sommige wetenschappers: het gemak waarmee in sommige artikelen alleen het RCP 8,5 scenario wordt gehanteerd, waarna de media met de conclusie naar buiten komt alsof er geen onzekerheid is (wetenschappers hebben daar m.i een verantwoordelijkheid). Zie dit recente artikel voor een voorbeeld: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180220212029.htm . Ik ben keurig “opgevoed” door het KNMI dat je altijd naar de totale bandbreedte moet kijken (past keurig bij mijn economische achtergrond).

  N.B. persoonlijk denk ik dat RCP 8,5 niet realistisch is als je kijkt hoe China en in mindere mate India gelukkig niet meer op het maximale kolenspoor zitten.

  Als Marcel zich nu eens over dit soort zaken zou buigen, i.p.v. zijn eindeloze discussie over de climate sensitivity, dan hebben we er nog wat aan.

 14. Hans Custers

  Erik,

  Volgens mij geven wetenschappers het altijd aan als ze zich op één enkel scenario baseren. Misschien dat dat in een persbericht wel eens onvermeld blijft, al is dat niet zo in het bericht waar je naar verwijst. Persberichten worden volgens mij meestal geschreven door voorlichters en niet door wetenschappers zelf. Daar zal het nog wel eens misgaan, vermoed ik.

  Marcel Crok zal zich daar niet zo gauw over buigen, omdat hij zich vaak ook maar op één scenario baseert. En anders dan de wetenschap, laat hij dat systematisch onvermeld. Afgelopen december bijvoorbeeld, in een artikel in De Volkskrant (ook van Maarten Keulemans) over het rapport van de Royal Society voorspelde hij nog zo’n 0,8 tot 1,2 °C opwarming deze eeuw. In een Twitter-discussie volgde uiteindelijk de vermelding dat hij dat baseert op een scenario “ergens tussen RCP4.5 en RCP6.0”. Ofwel: hij neemt ook gewoon aan dat er het een en ander wordt gedaan om emissies te beperken. Maar blijkbaar vindt hij het meestal niet nodig om dat erbij te zeggen.

 15. Erik de Haan

  Hans,

  Ik begrijp waarom men soms maar één scenario in een studie gebruikt, heeft meestal gewoon te maken met geld (lees kosten van computercapaciteit). Alleen je moet je dan wel beseffen hoe media, politiek of beleidsambtenaren vervolgens met jouw studie aan de haal gaan.

  In economenland werd al in de jaren ’80 ervaren dat 3 scenario’s (laag, midden, hoog) in de praktijk tot gevolg had dat alleen het middenscenario werd gehanteerd. Ik kan mij nog de presentatie van de KNMI06-scenario’s in Driebergen herinneren, waarbij sommige waterschappers zich afvroegen waar het vertrouwde NBW-middenscenario nu was (NBW stond voor Nationaal Bestuursakkoord Water, afgeleid van de eerste generatie KNMI-scenario’s).

  Het KNMI had nu juist van het CPB geleerd dat 4 scenario’s, gebruikelijk bij het CPB sinds Scanning the Future uit 1992, voorkomt dat er een middenscenario is (zie: https://www.cpb.nl/publicatie/scanning-future-een-lange-termijn-scenariostudie-van-de-nederlandse-economie-1990-2015).

  StF leert trouwens dat ondanks 4 scenario’s beleidsmakers niet graag naar een somber scenario kijken. Bij mijn weten werden er in de jaren ’90 en het begin van deze eeuw weinig berekeningen uitgevoerd met het scenario Global Crisis. Achteraf toch geen onrealistisch scenario.

  M.a.w. voor klimaatadaptatie, pak een brede range en denk ook na over “de zwarte zwanen” (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan:_The_Impact_of_the_Highly_Improbable).

 16. Hans Custers

  Erik,

  Ik ben het helemaal met je eens dat het meestal beter is om meer scenario’s door te rekenen. Aan de andere kant vind ik het ook wel begrijpelijk dat men zich in eerste instantie vooral naar een worst case scenario kijkt: als de effecten dan heel klein zijn hoef je de andere scenario’s niet meer door te rekenen. In risico-analyses is dat een heel gebruikelijke benadering.

  Het lijkt me vooral belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven welk scenario er is gebruikt. In persberichten zou men daarom misschien beter van iets als “het hoogste emissiescenario” kunnen spreken dan van RCP8.5.

  Wetenschappers moeten zorgvuldig rapporteren over wat ze doen. Als ze dat doen, vind ik niet dat je ze ervoor verantwoordelijk moet houden als anderen met hun resultaten aan de haal gaan.

 17. Marcel Crok

  @erik de haan
  U vraagt wij draaien: http://www.groenerekenkamer.nl/download/GRK-rapport-KNMI-scenarios-def.pdf
  Hierin stellen wij inderdaad ook dat RCP8.5 zeer onwaarschijnlijk is. (zie de recente paper van Ritchie daarover.)
  Twee van de vier KNMI-scenario’s (WH en WL) zijn op RCP8.5 gebaseerd.

 18. Hans Custers

  Ja, Marcel, maar waarom is RCP8.5 niet waarschijnlijk? Is dat misschien omdat de wereld niet te veel naar de niets-aan-de-hand-verhalen van jou en je vrienden luistert? En omdat er dus inmiddels hard gewerkt wordt aan het terugdringen van CO2-emissies?

  Anders gezegd: zou RCP8.5 niet veel waarschijnlijker worden als de hele wereld jouw adviezen op zou volgen?

 19. Beste Marcel Crok,

  Hierin stellen wij inderdaad ook dat RCP8.5 zeer onwaarschijnlijk is. (zie de recente paper van Ritchie daarover.)

  De oorzaak dat RCP8.5 inmiddels tamelijk onwaarschijnlijk lijkt te worden… is nou juist dat er klimaatbeleid gevoerd wordt.

  Zo is de opkomst van schaliegas in de VS en het (deels) verdringen van steenkool door schaliegas mede veroorzaakt door (bestaande en verwachte) EPA regelgeving. Nieuwe elektriciteitscentrales dienden aan de uitstootnormen te gaan voldoen, waardoor het investeren in de bouw van nieuwe kolencentrales een meer riskante aangelegenheid werd dan centrales op ‘natural gas’.

  Ook in China en India is het zo dat er intensief aan de-carbonisatie gewerkt wordt, wat een verdere groei van steenkool daar remt. Kortom: juist dankzij (bestaand en verwacht) klimaatbeleid wijkt men langzaam af van het hoogste emissiescenario RCP8.5.

 20. Herman Aven

  Wat betreft die eerder genoemde Justin Ritchie, het ging om deze:

  “The 1000 GtC coal question: Are cases of vastly expanded future coal combustion still plausible?”, Energy Economics, Volume 65, 2017, p16-31
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988317301226

  Daar ging nu juist over verkeerde prognoses die bij de berekeningen van RCP 8.5 betrokken waren en best wel invloed hebben.

  Effect van daadwerkelijk actueel klimaatbeleid op een scenario lijkt me niet zo zinvol over te praten in de context omdat dit juist onderdeel van het scenario zelf was, de berekening ervan bedoel ik. Beter lijkt me dan een nieuw scenario te laten bakken dan.

 21. Hans Custers

  Herman,

  Er is afgelopen maand nog een artikel van Ritchie verschenen: Defining climate change scenario characteristics with a phase space of cumulative primary energy and carbon intensity.

  Als ik het goed begrijp trekt hij daarin een trend uit het verleden door naar de toekomst: energie is in de loop der tijd in het fossiele tijdperk steeds minder koolstof-intensief geworden en dat zal zich in de toekomst voortzetten. Hij denkt dus dat de decarbonisatie tot op zeker hoogte vanzelf zal gaan. Ik vind dat niet zo overtuigend.

  De slotalinea van een artikel van Bloomberg hierover maakt wel een goed punt, lijkt me:

  There are no crystal balls, particularly on the timelines which govern climate-economic models. It’s not impossible that societies will return to coal in the way they are now fleeing it, particularly if population growth continues apace and technological aspirations fall short. “Humans are very hungry for energy,” van Ruijven said. If renewables hit a wall, oil and gas dry up and we punt forever on climate change, “we might well be excavating all the coal we can put our hands on.”

 22. Beste Herman Aven,

  over verkeerde prognoses …

  RCP8.5 betreft een ‘no policy’ en ‘business as usual’ (BAU) scenario waar er géén klimaatbeleid gevoerd wordt. Je kan de prognoses daarvan niet vergelijken met onze werkelijkheid – waar er juist WEL door de EU, VS, China etc. al jaren een intensief klimaatbeleid gevoerd wordt – en dan beweren dat die prognoses “verkeerd” zouden zijn.

  We zijn niet langer in een BAU ‘no policy’ wereld.

  Als je wil weten of RCP8.5 klopt dan zal je eerst in de echte wereld de situatie na moeten spelen van geheel géén klimaatbeleid en dan zien hoe zich dat t/m 2100 ontwikkelt. Pas dan zou je kunnen beoordelen op welke punten RCP8.5 “verkeerd” is.

  Tot/met 2015 ontwikkelden de daadwerkelijke, gemeten CO2-emissies zich slechts een fractie beneden de projecties van RCP8.5:

  Op die basis – nogmaals: dit zijn de daadwerkelijke emissies in de echte wereld MET een klimaatbeleid, vergeleken met RCP8.5 ZONDER klimaatbeleid – kan je niet bepalen of RCP8.5 ‘verkeerd’ is.

  Evenmin kan je door het doortrekken van huidige trends bepalen of in een ‘no policy’ wereld de concentraties zich wel/niet volgens RCP8.5 zouden ontwikkelen. De huidige trends spelen zich immers niet af in een dergelijke ‘no policy’ wereld.

 23. Overigens is er wel kritiek op RCP8.5 als baseline scenario omdat je je af kan vragen of het een intern consistent verhaal zou zijn:

  1) in dat scenario ver-vier-voudigt de wereldwijde energieproductie t/m 2100 door snelle economische ontwikkeling van o.a. derde-wereld landen;

  2) is er voldoende aan winbare fossiele brandstoffen en kunnen die snel genoeg gewonnen worden, om dit verloop mogelijk te doen zijn?

  De manier waarop de RCP’s tot stand komen is niet door ‘top down’ de huidige trends te extrapoleren. De manier waarop het werkt is dat men een economisch model maakt, waar o.a. de mate van industrialisatie, welvaartsniveau, energie-efficiëntie etc. in zitten en waar dan ‘bottom-up’ het energiegebruik uit volgt evenals de mix aan energiebronnen.

  Het lijkt paradoxaal: in RCP8.5 veroorzaakt juist een te verwachten schaarste aan vloeibare fossiele brandstoffen… hoge emissies!

  Hoe kan dat?

  Het komt doordat dan, in het midden van de 21ste eeuw, een groot gebrek aan (voldoende snel winbaar en betaalbaar) petroleum zou ontstaan. Dat leidt tot méér synthetische brandstoffen gemaakt uit steenkool (en ook meer elektrisch vervoer maar dan vooral op kolenstroom). Immers, steenkool is bijna onbegrensd winbaar terwijl vloeibaar fossiel (petroleum) moeilijk vindbaar is en de exploratie ervan dan achter zou blijven bij de vraag. Het maken van synthetische brandstoffen uit steenkool is echter een heel inefficiënt proces. Het veroorzaakt per vervoerskilometer ca. 1,5 á 2 x zoveel CO2-emissies als petroleum.

  Ergo: juist een te verwachten schaarste aan olie + géén klimaatbeleid leidt in RCP8.5 dan tot hoge emissies. Steenkool vervangt daar deels petroleum.

 24. Erik de Haan

  Beste Marcel,

  In de KNMI14-brochure staat:
  De vier uitstootscenario’s (RCP’s) van het IPCC zijn niet één-op-één te koppelen aan de vier KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland. De keuze van de KNMI’14-klimaatscenario’s is gebaseerd op de verschillen tussen klimaatmodellen, die de onzekerheid over het klimaat op korte termijn sterker bepalen dan de verschillen tussen de uitstootscenario’s.

  Wel is het natuurlijk dat de hoge KNMI14-scenario’s beter passen bij de hoge RCP-scenario’s, zeker voor het jaar 2085 (de onzekerheid in emissies wordt dan belangrijker dan de onzekerheid in de modellen).

  In dezelfde brochure kan je zien dat de hoge ranges van RCP 4,5 en RCP 6,0 net onder de 2 graden van Wh en Wl mondiaal gemiddelde temperatuurstijging liggen. De lage ranges passen beter bij + 1 graad in 2050. Huidige trend lijkt in 2050 een beetje onder de 2 graden voor Nederland uit te komen (NB simpel extrapoleren zonder rekening te houden met natuurlijke variabiliteit, etc. ; en deze getallen dus niet vergelijken met de Parijs 2 graden pré-industrieel).

  Voor wat betreft RCP8,5, over de interne consistentie heb ik wel eens overleg gehad met Detlef van Vuren van het PBL. Je kan twijfels hebben of bij de extreme klimaateffecten die in een RCP 8,5 wereld in 2100 zijn te verwachten, tot 11 graden aan de polen, dit nog wel consistent is met de veronderstelde bevolkings- en economische groei.

  Zoals hierboven al aangegeven zorgt de dreiging van klimaatverandering juist voor beleid. Zoals in de jaren ’80 de berekeningen van het RIVM en IIASA invloed hadden op het verzuringsbeleid en vervolgens de emissies fors zijn teruggedrongen, hebben de IPCC-rapporten nu invloed op het klimaatbeleid.

  Overigens, we hebben in tegenstelling wat sommigen beweren nog steeds een verzuringsvraagstuk, meer in het bijzonder de vermestende fractie. Collega’s zijn nog elke dag bezig met de PAS (https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/natuur/pas-aerius/ ).

  Erik

 25. Dank voor je reactie en achtergrondinformatie, Erik.

  Met de verzuring is het zoals met veel andere zaken: omdàt we er wat aan hebben gedaan, denkt een deel van de bevolking dat er niets aan de hand was.

 26. Ben Wouters

  Geplaatst op februari 27, 2018 door Bart Verheggen

  Met een klimaatgevoeligheid van slechts anderhalve graad kun je niet verklaren dat het aardse klimaat in het verre verleden zo sterk aan verandering onderhevig is geweest.

  Hiermee lijkt u te suggereren dat een verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer de temperatuur van de diepe oceanen kan beïnvloeden. Welk mechanisme zou dit mogelijk maken?

  Kijkend naar de laatste warme periode voor de diepe oceanen rond 85 mya,
  (mogelijk 18K warmer dan vandaag), waarom zouden een aantal serieuze magma erupties deze hoge temperaturen niet kunnen verklaren?
  zie http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011JC007255/abstract fig.9

  Alleen het Ontong Java event al was verantwoordelijk voor ~100.000.000 km^3 magma in de diepe oceanen.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X06002251
  Bevat voldoende energie om alle oceaanwater ~100K op te warmen.
  Lijkt mij een aannemelijker mechanisme om hoge diepe oceaan temperaturen te verklaren.

 27. Hans Custers

  @Ben Wouters

  Alleen het Ontong Java event al was verantwoordelijk voor ~100.000.000 km^3 magma in de diepe oceanen.
  Bevat voldoende energie om alle oceaanwater ~100K op te warmen.

  Dat zou best kunnen (ik heb het niet nagerekend) als die hoeveelheid magma in één keer vrij zou komen. Maar als ik het goed heb kwam die magma niet in één keer vrij, maar wordt de periode waarover dat gebeurde op 3 miljoen jaar geschat. Hoeveel blijft er dan over van die 100K opwarming?

  Ik heb wel eens geschat hoeveel vulkanische activiteit je nodig zou hebben om de temperatuur van het aardoppervlak met 1°C te laten stijgen. Ik kwam uit op: 50 Krakatau uitbarstingen per dag.

 28. @Ben Wouters

  “Hiermee lijkt u te suggereren dat een verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer de temperatuur van de diepe oceanen kan beïnvloeden.”

  Er is een energetische onbalans in het klimaatsysteem door het versterkte broeikaseffect waardoor er meer energie op aarde achterblijft dan er de aarde verlaat. Meer dan 90% van deze energie wordt opgeslagen in de oceanen. De meeste geaccumuleerde warmte is opgeslagen in de bovenste laag van de oceaan, maar ook de onderste laag is opgewarmd. Zie bijv. figuur 6 uit: https://www.ocean-sci.net/12/925/2016/

 29. BW:
  “Bevat voldoende energie om alle oceaanwater ~100K op te warmen”

  HC:
  “Dat zou best kunnen (ik heb het niet nagerekend)”

  Hmmm…

  100.000 km^3 magma
  1.350.000.000 km^3 water in de oceaan

  Laten we eens de aanname van Muffler in 1976 nemen: 1 km^3 van 800 graden bevat 3*10^18 J (secundaire brone, dus ik hoop dat dat klopt)

  100,000 km^3 komt dus overeen met 3*10^23 J

  Laten we de warmtecapaciteit van water voor het gemak zetten op 4 Joule per gram per graad (eigenlijk 4,18 bij 1 atm, maar wie maakt zich druk over 5% afwijking?).

  1.350.000.000 km^3 is 1.35*10^24 gram water (1,35*10^9 km^3 => 1,35^10^18 m^3 => 1,35*10^21 dm^3 = 1,35*10^21 kilogram)

  Nou, we zien het al meteen – er is niet eens genoeg energie in die 100.000 km^3 om de temperatuur 0,1 kelvin te laten stijgen!

  Zit ik ergens een factor 1000 mis, of zit Ben Wouters ergens een factortje 1000 mis?

 30. Ben Wouters

  Hans Custers | maart 7, 2018 om 20:14 |

  Maar als ik het goed heb kwam die magma niet in één keer vrij, maar wordt de periode waarover dat gebeurde op 3 miljoen jaar geschat. Hoeveel blijft er dan over van die 100K opwarming?

  Correct, maar dit soort events komt bovenop de continue Geothermische Flux (GF) van zo’n 100 mW/m^2. Dit is voldoende energie om de gehele oceaan kolom iedere 500 jaar 1K op te warmen. Sinds de piek temperatuur ~85 mya zijn de diepe oceanen volgens de reconstructie ~17K kouder geworden, gemiddeld 1K iedere 5 miljoen jaar.
  Deze afkoeling kan alleen plaatsvinden op (zeer) hoge breedtes. De THermohaline Circulatie (THC) moet het opgewarmde water eerst (hoofdzakelijk) richting Antarctica transporteren.
  Omloopsnelheid van de THC is vele honderden jaren.
  Grote onderwater uitbarstingen zullen de THC waarschijnlijk versnellen, maar een substantieel deel van de energie (~10% ?) blijft over om de oceanen op te warmen.

 31. Ben Wouters

  Jos Hagelaars | maart 7, 2018 om 21:56 |

  De meeste geaccumuleerde warmte is opgeslagen in de bovenste laag van de oceaan, maar ook de onderste laag is opgewarmd.

  Blijft mijn vraag via welk mechanisme de DIEPE oceanen van bovenaf zijn op te warmen. De zon is net in staat om de bovenste 200-500 m op te warmen.

 32. Ben Wouters

  Marco | maart 8, 2018 om 07:50 |

  Nou, we zien het al meteen – er is niet eens genoeg energie in die 100.000 km^3 om de temperatuur 0,1 kelvin te laten stijgen!

  Als 100 DUIZEND km^3 magma voldoende energie heeft om al het oceaan water 0,1K op te warmen, dan is de 100 MILJOEN km^3 van het Ontong Java event inderdaad voldoende om ~100K opwarming te genereren.
  Dank voor het confirmeren van mijn berekening.

 33. Ben Wouters

  Ben Wouters | maart 8, 2018 om 11:12 |

  Dit is voldoende energie om de gehele oceaan kolom iedere 500 jaar 1K op te warmen.

  Nulletje te weinig, moet uiteraard zijn: iedere 5000 jaar.

 34. Ben: “Blijft mijn vraag via welk mechanisme de DIEPE oceanen van bovenaf zijn op te warmen.”

  Het antwoord is de door jouwzelf genoemde Thermohaline Circulatie (THC). Volledige thermische equilibratie vd oceaan met de stralingsforcering duurt natuurlijk wel een tijdje, vandaar de grote traagheid in het klimaatsysteem en de “warming in the pipeline”.

 35. Hallo Marco en Ben Wouters,

  Goed dat Marco het even narekent. Er is inderdaad onvoldoende energie in die hoeveelheid magma om de oceaan met “~100K op te warmen“, zoals Ben Wouters beweert. Er zit echter wel een rekenfoutje in Marco’s som:

  De oceanen in z’n geheel opwarmen met één graad K kost inderdaad ca. 4 * 1.35 * 10^24 Joule = 5.4 * 10^24 Joule.

  In het artikel van Worthington e.a. is echter sprake van een “~100 million km^3 magmatic pulse“, en niet de “100,000 km^3” die Marco noemt. De energie-inhoud van deze 1 * 10^8 kubieke kilometer lava is dan: 3 * 10^18 * 10^8 J = 3 * 10^26 Joule.

  Die hoeveelheid magma zou, als die in één keer vrijkomt, de oceaan opwarmen met 300 / 5.4 = 56 graden Kelvin.

  Echter, deze ‘pulse’ kwam niet in één keer vrij maar heeft ergens tussen de 3 miljoen jaar en 32 miljoen jaar geduurd (Worthington heeft het over 118 Ma tot 86 Ma geleden). De 3 * 10^26 Joule wordt dan hooguit 1 * 10^20 Joule/jaar en dat is net genoeg om de oceanen op te warmen met:

  1 * 10^20 / 5.4 * 10^24 = 1 / 54000 = 0.000018 graden per jaar

  Valt in het niet vergeleken met bijv. de huidige 0.018 graden per jaar.

 36. Beste Ben Wouters,

  Ben je het eens met mijn bovenstaande rekensom? Het zou dan gaan om hooguit ca. 0.000018 graden per jaar.

 37. Als je de oceanen perfect zou isoleren, dan zouden ze na 32 miljoen jaar dus 56 graden Kelvin warmer worden. Broeikasgassen met een dergelijke isolatiewaarde hebben we alleen nog niet uitgevonden. 😉

 38. Beste Ben Wouters,

  Verder vroeg je hierboven: “Blijft mijn vraag via welk mechanisme de DIEPE oceanen van bovenaf zijn op te warmen. De zon is net in staat om de bovenste 200-500 m op te warmen.

  Dat laatste is onjuist. Praktisch ALLE warmte-inhoud van de diepe oceanen (de temperatuur die deze hebben boven 0 graden Kelvin, of boven de 4 K van de kosmische achtergrondstraling) is afkomstig van het zonlicht, die bijna de enige bron van de warmte-inhoud van het klimaatsysteem is.

  De hoeveelheid energie die de zon op elk moment in het klimaatsysteem pompt, is een factor 10.000 groter dan de geothermische energie (van ‘onderen’, uit de aardkern).

  De manier waarop de warmte uit het zonlicht in de diepe oceaan beland is voornamelijk convectie: de stroming van door de zon opgewarmd oppervlaktewater naar de afzinkgebieden in de Noordelijke Atlantische oceaan in in de Zuidelijke oceanen. Daar voert de Thermohaliene circulatie al het opgewarmde opppervlaktewater de diepte in, waarna in het ca. 1000 jaar tijd via de oceaanbodem (!) terugstroomt:

  Overigens is er ook wel warmtetransport vanuit de bovenste oceaan naar de diepe oceaan via diffusie, maar dat is beperkt door de aanwezigheid v.d. ‘thermocline’ op gemiddeld ca. 200 meter diepte.

  Het grootste deel van het warmtetransport is convectie: de warmte die meegevoerd wordt door het afzinkende zoute water naar de diepe oceaan.

 39. Juist ja, ik zat er dus inderdaad een factor 1000 naast. Ik weet niet waarom ik daar 100,000 km^3 las. Te weinig geslapen, waarschijnlijk.

  Maar zoals alle anderen al aangeven, dat kwam vrij over een paar miljoen jaar en alleen met perfecte isolatie zou dat de oceanen met zoveel graden kunnen verwarmen.

 40. Ben Wouters

  Bart Verheggen | maart 8, 2018 om 11:26 |

  Ben: “Blijft mijn vraag via welk mechanisme de DIEPE oceanen van bovenaf zijn op te warmen.”
  Het antwoord is de door jouwzelf genoemde Thermohaline Circulatie (THC).

  De THC zoals bij mij bekend KOELT de diepe oceanen. Rondom Antarctica zinkt koud, zout water naar de oceaan bodem (AntArcticBottom Water, AABW). Stroomt richting equator en warmt ondertussen langzaam op door de GF. Dit nu minder koude water stroomt uiteindelijk terug naar Antarctica en sluit zo de THC lus.

  Zonder deze koeling zouden de diepe oceanen iedere ~5000 jaar 1K opwarmen door de GF.

 41. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 11:48 |

  Ben je het eens met mijn bovenstaande rekensom? Het zou dan gaan om hooguit ca. 0.000018 graden per jaar.

  Volgens mij kan 1 miljoen km^3 magma alle oceaan water 1K opwarmen.
  Tussen 125 mya en 85 mya is er minstens 135 miljoen km^3 magma in de oceanen terechtgekomen met een opwarmpotentie van ~135K voor alle oceaan water. Hoeveel de temperatuur werkelijk stijgt hangt af van oa hoeveel koeling er is, hoe het warme water over de wereld oceanen is te verspreiden etc.
  Actuele opwarming in deze periode is mogelijk slechts 14K, dus minder dan 0,0000004 K / jaar.

 42. Hoeveel de temperatuur werkelijk stijgt hangt af van oa hoeveel koeling er is

  Ben, waar komt die koeling dan door? Waardoor koelen oceanen? Je zou denken dat ze hun warmte verliezen. Hoe gaat dat precies?

 43. Ben Wouters

  NevenA | maart 8, 2018 om 11:57 |

  Als je de oceanen perfect zou isoleren, dan zouden ze na 32 miljoen jaar dus 56 graden Kelvin warmer worden. Broeikasgassen met een dergelijke isolatiewaarde hebben we alleen nog niet uitgevonden.

  Gelukkig niet. Wat wel is uitgevonden is de warme toplaag van de oceanen, die een zeer effectieve blokkade vormt voor water dat op de bodem is opgewarmd. Alleen op (zeer) hoge breedtes kan dit water het opp. bereiken en energie afstaan aan de atmosfeer (en daarna de ruimte).

 44. Beste Ben Wouters,

  De THC zoals bij mij bekend KOELT de diepe oceanen.

  Dat is onjuist.

  Netto warmtetransport vindt uiteraard plaats van warm -> koud en niet andersom: eerste wet van de thermodynamica.

  De bovenste laag van de oceaan is wereldgemiddeld ca. 15 °C door de opwarming door de zon. Het water in de diepe oceaan, beneden 2000 meter, heeft wereldgemiddeld een temperatuur van ca. 4 °C en dus vindt het warmtetransport plaats van warm -> koud en bijgevolg van de bovenste ocean -> diepe oceaan.

  De enige manier waarop de THC de diepe oceanen zou kunnen koelen… is als de diepe oceaan WARMER zou zijn dan het oppervlak. Dat is niet zo, juist het tegendeel!

  Rondom Antarctica zinkt koud, zout water naar de oceaan bodem (AntArcticBottom Water, AABW).

  Nee, het oppervlaktewater dat rondom Antarctica afzinkt is nog steeds WARMER dan het diepe oceaanwater.

  De oorzaak dat het afzinkt is de grotere dichtheid door primair een HOGER ZOUTGEHALTE. Tijdens het transport van rond de equator opgewarmd oppervlaktewater naar de afzink-gebieden, verdampt er veel van dit water (het is immers opgewarmd door de zon). Tijdens het verdampen blijft het zout achter. Daardoor neemt het zoutgehalte en de dichtheid (de soortelijke massa) toe.

  Dit is het tweede deel van het woordje ‘Thermohalien’: ‘haline’ is een ander woord voor ‘salinity’: het zoutgehalte.

 45. Bedankt, Ben. Dat geeft meteen antwoord op de vorige vraag. Oceanen verliezen hun warmte doordat ze het afstaan aan de atmosfeer, en die energie wordt vervolgens uitgestraald naar de ruimte.

  Alleen op (zeer) hoge breedtes kan dit water het opp. bereiken en energie afstaan aan de atmosfeer (en daarna de ruimte).

  Als broeikasgassen ervoor zorgen dat er minder energie naar de ruimte uitgestraald wordt, dan zou je denken dat de oceanen warmer blijven, nietwaar?

 46. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 12:04 |

  Praktisch ALLE warmte-inhoud van de diepe oceanen (de temperatuur die deze hebben boven 0 graden Kelvin, of boven de 4 K van de kosmische achtergrondstraling) is afkomstig van het zonlicht, die bijna de enige bron van de warmte-inhoud van het klimaatsysteem is.

  Voor mij is het duidelijk dat de warmteinhoud van de diepe oceanen (in ieder geval beneden de permanente thermocline) volledig van geothermische energie afkomstig is. De 100 mW/m^2 GF alleen is genoeg om de volledige OHC iedere 1 a 1,5 miljoen jaar te “verversen”.
  Dus tijdens de afkoeling de laatste ~85 miljoen jaar is de OHC minstens 60 maal “ververst” door de GF alleen.

 47. @Ben Wouters

  “Voor mij is het duidelijk dat de warmteinhoud van de diepe oceanen (in ieder geval beneden de permanente thermocline) volledig van geothermische energie afkomstig is.”

  Nonsens, dan zou die geothermische energie toevallig tegelijkertijd en ongeveer in dezelfde mate als de energetische onbalans van de aarde toe hebben moeten nemen. Zie de grafiek uit Cheng et al 2016 in:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/02/27/marcel-crok-afwijzende-houding-tegenover-klimaatwetenschap-klimaatgevoeligheid/#comment-23895

  De toename van de warmteinhoud van de diepere laag van de oceanen van 2000-4000 meter over 1991 – 2010 is circa 22 TW en de diepste laag van 4000-6000 meter is 11 TW. Zie tabel 1 in:
  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/2016GL070413/abstract
  De opwarming komt van boven en niet vanaf de zeebodem.

 48. Ten overvloede, Ben Wouters zegt hierboven: “Volgens mij kan 1 miljoen km^3 magma alle oceaan water 1K opwarmen.

  Zoals hierboven al voorgerekend zou 1 miljoen km^3 magma, als het in één keer vrijkomt het oceaanwater met:

  10^6 * 3 * 10^18 Joule / 4 * 1.35 * 10^24 Joule/Kelvin = 3 / (4 * 1.35) = 0.56 graad opwarmen.

  Echter, het magma kwam vrij in de loop van 3 á 32 miljoen jaar (32 miljoen jaar volgens de publicatie van Worthington die hij zelf aanhaalde). Dat betekent een opwarming van 0.000018 graden per jaar (of nog een factor 10 minder indien je de 32 miljoen jaar van Worthington e.a. hanteert).

  Dit alles zonder rekening te houden met de Planck-feedback: dat die extra warmte aan het oppervlak weer grotendeels naar het heelal wordt uitgestraald.

  Jos Hagelaars zegt terecht: “De opwarming komt van boven en niet vanaf de zeebodem.

  Uiteraard is dat zo, want het oceaanoppervlak is ca. 15 °C en in de diepe oceaan ca. 3 á 4 °C.

  Warmte stroomt van warm naar koud, niet andersom.

 49. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 21:22 |

  De bovenste laag van de oceaan is wereldgemiddeld ca. 15 °C door de opwarming door de zon. Het water in de diepe oceaan, beneden 2000 meter, heeft wereldgemiddeld een temperatuur van ca. 4 °C en dus vindt het warmtetransport plaats van warm -> koud en bijgevolg van de bovenste ocean -> diepe oceaan.

  Correct, maar dit transport stokt al snel.

  OWS PAPA ligt rond de 50N.
  In het voorjaar en de zomer warmt het toplaagje op. In het najaar en de winter koelt alles weer af. Wel wat conductie / mixing naar beneden, maar niet veel dieper dan ~140m in dit geval.

  Nee, het oppervlaktewater dat rondom Antarctica afzinkt is nog steeds WARMER dan het diepe oceaanwater.

  AABW is water met de hoogste dichtheid op aarde. Iedere puls die afzinkt zal over de bodem “kruipen” en het water van de vorige puls verdringen omdat die ondertussen wat is opgewarmd door de GF.

 50. Beste Ben Wouters,

  Correct, maar dit transport stokt al snel.

  Huh? Valt het je niet op dat in ELK seizoen, in jouw plaatje van ‘OWS PAPA’, het oppervlak warmer is dan de diepste laag die in jouw plaatje 200 meter bedraagt?

  Dus om te beginnen:

  1) Jouw plaatje laat helemaal de DIEPE OCEAAN niet zien! Je plaatje stopt bij 200 meter diepte, terwijl de diepe oceaan beneden 2000 meter begint.

  2) Zelfs in jouw plaatje… is het warmtetransport van Warm -> Koud. Ergo: het warmtetransport is daar vanaf oppervlak -> 200 meter diepte.

  In het najaar en de winter koelt alles weer af.

  In jouw plaatje is het oppervlak OOK in de winter warmer dan op 200 meter diepte. Dat geldt voor elk van de curves.

  Voor de goede orde: dit plaatje toont überhaupt niet het convectief warmtetransport in termen van volume of massa aan afzinkend water. Het enige dat je uit deze curves wél af kan leiden, is dat in ELK van de getoonde seizoenen het warmtetransport (diffusief) van warm –> koud en daarmee blijkbaar benedenwaarts plaatsvindt.

 51. Nog maar eens een berekening (en hopelijk deze keer géén factor 1000 foutje!), om op een andere manier aan te geven dat die geothermale bijdrage minimal is, zelfs bij zoiets als het OJP:

  Laten we nog maar eens die 100 miljoen km^3 magma nemen: 3*10^18 * 1*10^8 = 3*10^26 Joule.

  Dat *lijkt* veel – maar dat wordt wel afgegeven over een paar miljoen jaar. Nemen we voor het gemak 3 miljoen jaar, dan is dat dus 1*10^20 Joule per jaar.

  Dat *is* niet veel, als je beseft dat over de laatste 30 jaar de energie in de oceaan met 17*10^22 Joule is toegenomen
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/what-ocean-heating-reveals-about-global-warming/
  Dat is een factor 50 meer!

  Overigens, en die berekening laat ik aan anderen over, kun je die 1*10^20 Joule per jaar ook omzetten in Joule per seconde. Dat is gelijk aan het aantal Watt. Even delen door de oppervlakte van de oceaan in m^2 (of de hele aarde, maakt niet zo heel veel uit), en dat getal moet je dan maar eens vergelijken met de hoeveelheid Watt/m^2 die we van de zon krijgen (>300 W/m^2).

 52. Hans Custers

  Ik kom uit op 0,006 W/m2 voor het hele aardoppervlak, of 0,009 W/m2 voor alleen de oceaan.

  En dan is het ook nog eens zo dat alleen een verandering in die geothermische flux zou kunnen zorgen voor een verandering in het klimaat. Want als die flux (min of meer) constant is zal er na verloop van tijd evenveel energie uit gaan als er binnenkomt. Dat “na verloop van tijd” kan dan makkelijk honderdduizenden jaren zijn, maar dat doet er niet toe. Want de aarde bestaat al lang genoeg.

 53. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 22:05 |

  1) Jouw plaatje laat helemaal de DIEPE OCEAAN niet zien! Je plaatje stopt bij 200 meter diepte, terwijl de diepe oceaan beneden 2000 meter begint.

  Klopt. Titel van het plaatje is “Annual Cycle of Temperature at OWS Papa” Alleen boven de ~150m in dit geval varieert de temp. door variërende zonnekracht gedurende het jaar. Vrij zinloos om de diepere lagen te laten zien.

  In jouw plaatje is het oppervlak OOK in de winter warmer dan op 200 meter diepte. Dat geldt voor elk van de curves.

  Iets beter kijken. In de dec en jan profielen is de lijn voor de bovenste ~10m naar links geknikt omdat het opp. meer energie verliest dan de zon levert en dus afkoelt. Dit verlies wordt vanaf diepte aangevuld. Onder tussen warmt het water naar benden ook nog een beetje op totdat uiteindelijk alle opgeslagen energie weer via het opp. is verdwenen en de cyclus weer opnieuw begint.

 54. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 21:48 |

  Zoals hierboven al voorgerekend zou 1 miljoen km^3 magma, als het in één keer vrijkomt het oceaanwater met:
  10^6 * 3 * 10^18 Joule / 4 * 1.35 * 10^24 Joule/Kelvin = 3 / (4 * 1.35) = 0.56 graad opwarmen.

  Magma erupting through the ocean floor will cool down, and solidify becoming basalt.
  The amount of energy released can be estimated as follows.
  Specific heat (J/kg/K): water 4200, magma 1000, basalt 1400.
  Latent heat magma > basalt 400.000 J/kg
  1kg magma cooling from 1300C > 1200C: 100.000J
  Latent heat magma > basalt: 400.000J
  Basalt cooling from 1200C > 0C: 1.680.000J
  Total: 2.180.000J
  This is enough energy to warm 519 kg water 1K.
  Density of basalt is 3 times that of water, so 1 m3 magma cooling down from 1300C to 0C can warm 1557 m3 water 1K.
  Total volume of the oceans ~ 1.400 million km3, so it takes roughly 1 million km3 magma to warm all ocean water 1K.

  Hoe snel deze energie vrijkomt is irrelevant voor de opwarmingscapaciteit.
  In een perfect geïsoleerd systeem zal de volledige temperatuurstijging gerealiseerd worden. Bij niet perfecte isolatie zal dit uiteraard niet gebeuren.

 55. Ben Wouters

  Hans Custers | maart 9, 2018 om 15:06 |

  Ik kom uit op 0,006 W/m2 voor het hele aardoppervlak, of 0,009 W/m2 voor alleen de oceaan.

  Meest gebruikte waardes lijken 65 mW/m^2 voor continenten en 101 mW/m^2 voor oceaanbodems.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/93RG01249/abstract
  Die 65 mW/m^2 kan dit soort temperaturen veroorzaken:

 56. Ben Wouters

  Bob Brand | maart 8, 2018 om 21:22 |

  De oorzaak dat het afzinkt is de grotere dichtheid door primair een HOGER ZOUTGEHALTE. Tijdens het transport van rond de equator opgewarmd oppervlaktewater naar de afzink-gebieden, verdampt er veel van dit water (het is immers opgewarmd door de zon). Tijdens het verdampen blijft het zout achter. Daardoor neemt het zoutgehalte en de dichtheid (de soortelijke massa) toe.

  Adviseer ten zeerste om deze documentaire te bekijken. Zeer interessant.
  http://www.youtube.com/watch?v=kpFryXQbVEA

  Vanaf ~30 min de reden waarom warm tropisch water Antarctica niet bereikt.
  Vanaf ~35 min het mechanisme dat koud, zout water over de oceaanbodem verspreid.

 57. G.J. Smeets

  Trackrecord: Ben Wouters doet nu zoals Dexter Lloyd een paar jaar geleden.

 58. Hans Custers

  Die 65 mW/m^2 kan dit soort temperaturen veroorzaken

  Nu kom je ineens aan met lokale temperatuurprofielen van de aardkorst. Helemaal niemand heeft hier ontkend dat die temperatuur toeneemt met de diepte. Je plaatje heeft dan ook in de verste verte niets te maken met de temperatuur in de oceaan en net zo min met die 0,65 mW/m2.

  Om mogelijke volgende misverstanden te voorkomen: die 0,65 mW/m2 is een mondiaal gemiddelde. Het spreekt voor zich dat die waarde lokaal, op plekken waar (onderzeese) vulkanen actief zijn, heel veel ordes van grootte hoger is.

 59. Hans Custers

  Ben,

  Nog een toevoeging: waar je zegt dat de geothermische flux een temperatuurverschil veroorzaakt draai je oorzaak en gevolg om. Het is juist het temperatuurverschil tussen aardkern en oppervlak dat ervoor zorgt dat er warmte naar het oppervlak stroomt. Het temperatuurverschil is dus de oorzaak, de geothermische flux het gevolg.

 60. “Meest gebruikte waardes lijken 65 mW/m^2 voor continenten en 101 mW/m^2 voor oceaanbodems.”

  De berekening die Hans (en ik) uitvoerden, waren voor de OJP ‘emplacement’ die jij aanhaalde.

  De waarde die jij aanhaalt is voor alle geothermische heatflows, en die is ca. een factor 20 lager dan de *toename* in de CO2 forcing. Ofwel, je moet een enorme toename in de geothermische flux krijgen om in de buurt te komen van de excess CO2 forcing, en dat haal je niet eens met 10 OJP ‘emplacements’ in een miljoen jaar.

  En zoals Bob al aanmerkt, je haalt oorzaak en gevolg door elkaar in de geothermische flux.

 61. Ben Wouters

  Hans Custers | maart 10, 2018 om 00:11 |

  Helemaal niemand heeft hier ontkend dat die temperatuur toeneemt met de diepte. Je plaatje heeft dan ook in de verste verte niets te maken met de temperatuur in de oceaan en net zo min met die 0,65 mW/m2.

  Minstens twee mensen in deze thread beweren dat de zon de temperatuur van zelfs de diepste oceanen veroorzaakt. Ben benieuwd of ze dat ook van de continenten denken. Het mechanisme is namelijk zeer goed te vergelijken: zon creëert een warm toplaagje, waardoor de temperatuur van de korst/oceanen veel hoger moet zijn voordat de flux weer gaat “lopen”.
  Zonder zon zou de opp. temp. zo’n 50K zijn om dezelfde flux naar de ruimte weg te stralen (geen atmospheer)

 62. Ben Wouters

  G.J. Smeets | maart 10, 2018 om 00:00 |

  Trackrecord: Ben Wouters doet nu zoals Dexter Lloyd een paar jaar geleden

  Spannend. Wat deed Dexter Lloyd een paar jaar geleden?

 63. Ben Wouters

  Marco | maart 10, 2018 om 08:32 |

  Ofwel, je moet een enorme toename in de geothermische flux krijgen om in de buurt te komen van de excess CO2 forcing, en dat haal je niet eens met 10 OJP ‘emplacements’ in een miljoen jaar.

  100 miljoen km^3 magma is ECHTE extra energie voor het oceaan/atmofeer systeem bovenop de evenwichtssituatie GF flux / zonnestraling.
  “CO2 forcing” is op zijn best een maat voor de reductie in afkoeling van het systeem naar de ruimte toe, geen extra energie.

 64. Ben, wat gebeurt er met het filament van een lamp als ik een infrarode coating op de binnenkant van de lamp aanbreng?

 65. Hans Custers

  Ben, in de oceanen neemt de temperatuur af naarmate je dieper gaat, op continenten neemt die juist toe. In de oceanen is circulatie, in continenten niet. En warmte stroomt van warm naar koud. Als je eens begint die drie dingen in je oren te knopen, dan komen we misschien ergens.

 66. Hans, ik (we?) had wat eerder moeten googelen. Ben Wouters houdt dit verhaaltje al een paar jaartjes vol, heeft er zelfs een forum voor gevonden bij Roger Tattersal (“Tallbloke”) en de ‘hemeldraakdoders (Principia Scientific / Sky Dragon Slayers), dus ik denk niet dat we hem kunnen overtuigen dat hij er naast zit. Daarvoor is hij al veel te diep in lala-land gedoken. Daar moet hij echt zelf uit kruipen.

 67. Ben Wouters

  Marco | maart 10, 2018 om 18:53 |

  Ben, wat gebeurt er met het filament van een lamp als ik een infrarode coating op de binnenkant van de lamp aanbreng?

  Uiteraard loopt de temperatuur van de lamp op. Als ik het koud heb buiten, en een jas aantrek krijg ik het ook warmer. Wil niet zeggen dat die coating of mijn jas energie GENEREREN. Ze verminderen alleen het energieverlies.

  Precies wat de atmosfeer ook doet. Zonder atmosfeer en een opp. temp. van 290K zou de aarde ~400 W/m^2 uitstralen (emiss. 1.0) en dus afkoelen.
  Dankzij de atmosfeer verliezen we slechts ~240 W/m^2 gemicddeld en behouden we onze aangename opp. temperaturen.
  Vraag is waarom de gemiddelde opp. temperatuur op aarde >90K hoger is dan die van de maan. Of waarom de temperatuur van de diepe oceanen >70K hoger is dan de gemiddelde maan opp. temperatuur.

 68. Ben Wouters

  Hans Custers | maart 10, 2018 om 19:16 |

  Ben, in de oceanen neemt de temperatuur af naarmate je dieper gaat, op continenten neemt die juist toe. In de oceanen is circulatie, in continenten niet.

  Allemaal open deuren.
  Nogmaals:

  Zwaartekracht laat vnl AABW naar beneden “vallen”, de GF warmt water op de bodem langzaam op en de THC voert dit water weer terug naar vnl Antarctica. Zijn voldoende artikelen die de GF als “aanjager” van de THC laten zien.
  In bijv. de Mariana Trog waar het water stagnant is neemt de temperatuur toe met de diepte, imo omdat daar geen circulatie is.

 69. Ben Wouters

  Marco | maart 10, 2018 om 21:58 |
  Heb hier een plaatje van CO2 over tijd (Geocarb III)

  Vanaf ~180 mya neemt de CO2 ppm gestaag af naar gevaarlijk lage niveaus. Net zo’n beetje als de serie magma erupties beginnen en de temperatuur van de diepe oceanen naar een piek rond 85 mya stijgt.
  Vreemd. Hoe werkt die “CO2 forcing” in dit geval?
  .

 70. “Vraag is waarom de gemiddelde opp. temperatuur op aarde >90K hoger is dan die van de maan.”

  Dat heeft te maken met warmtecapaciteit en rotatiesnelheid:
  https://arxiv.org/pdf/0802.4324.pdf
  Die van de aarde zijn véél hoger, waardoor het verschil tussen Tmax en Tmin vrij klein zijn. Dat betekent dan weer dat de berekende effectieve temperatuur vrijwel hetzelfde is als de gemiddelde temperatuur voor de aarde (zonder broeikaseffect).

  Bij de maan is dat echter niet zo. Daar is de verwachte gemiddelde temperatuur dan ook veel lager dan de berekende effectieve temperatuur, juist omdat het verschil tussen Tmax en Tmin veel en veel groter is.

  Zie eventueel ook hier:
  https://scienceofdoom.com/2010/06/03/lunar-madness-and-physics-basics/

 71. Hans Custers

  In bijv. de Mariana Trog waar het water stagnant is neemt de temperatuur toe met de diepte

  Eerder wees ik er al op dat je onderscheid moet maken tussen lokale situaties en wat er op mondiale schaal gebeurt, Tevergeefs, zo blijkt.

  Overigens staat er in het plaatje van de Marianentrog nadrukkelijk vermeld dat het temperatuurprofiel adiabatisch is. Waarmee jouw theorie over een invloed niet wordt bevestigd, maar juist ontkracht. Terwijl er in de Marianentrog bij mijn weten behoorlijk wat onderzeese vulkanische activiteit is. Blijkbaar is zelfs daar het effect op de watertemperatuur uiterst klein.

  Ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. Want de discussie gaat zo langzamerhand wel erg off-topic. En, gezien de laatste reactie van Marco van gisteren, denk ik niet dat we het eens gaan worden. Meer dan “agree to disagree” zit er niet in, vermoed ik.

 72. Ben Wouters

  Marco | maart 11, 2018 om 17:46 |
  In de link gaat de auteur uit van een actuele gemiddelde temp. voor de maan van 253K, net onder de Teff van 270K.
  In werkelijkheid is dit 197K. De 255K voor de aarde lijkt dus ook onrealistisch. De maan zit net boven de simpele niet roterende bol situatie.
  Maar laten we even van die 255K uitgaan. Volgens de broeikastheorie zou de atmosfeer de temperatuur van het opp. verhogen tot ~288K.
  Blijft mijn oorspronkelijke vraag:
  wat is het mechanisme dat het mogelijk maakt dat de atmosfeer de temperatuur van oceaan water nabij de bodem beïnvloed?
  De temperatuur van de diepe oceanen is al zo’n 20K boven de fameuze 255K wat het uiterste maximum is dat de zon kan veroorzaken.

  Ook nog steeds benieuwd hoe de diepe oceanen kunnen opwarmen tot ~85mya terwijl CO2 ppm afneemt.

 73. Hans Custers

  Ben,

  Wat kun jij simpele dingen ingewikkeld maken. Water in de diepe oceaan heeft (ongeveer) de temperatuur die het had toen het van het oceaanoppervlak naar de diepte zonk. En omdat de atmosfeer invloed heeft op de temperatuur van het water aan het oppervlak, moet er ook een invloed zijn op de temperatuur in de diepe oceaan. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om dat te snappen.

 74. Ben, het toplaagje van de maan heeft een extreem lage warmtecapaciteit (In de eerste 10 cm van het maanoppervlak zie je dan ook een extreem temperatuurverschil) – dwz een nog veel hogere lambda dan de 20 die is aangegeven in het artikel van Arthur Smith. Daardoor is de gemeten gemiddelde ‘oppervlaktetemperatuur’ nòg lager dan ca. 252 K die Arthur Smith noemt, dat is de gemiddelde temperatuur op ca. 1 meter diepte. Wat betreft die 197 K…dat getal hangt nogal af van de bron die je gebruikt.

  En verder maak je simpele dingen inderdaad nogal ingewikkeld, en ingewikkelde dingen nogal simpel.

  Één ding is at Hans al aangeeft, een tweede is dat er meer veranderingen plaatsvinden op en rond de aarde dan alleen maar CO2. Continental drift is nogal belangrijk, bijvoorbeeld, of en hoeveel albedo je krijgt van ijs/sneeuw.

 75. Na het lezen van deze discussie naar aanleiding van het interview met Marcel Crok ben ik mij gaan ergeren aan een zekere Ben Wouters. Niet vanwege zijn rekenfouten, of zijn vergelijking met de maan maar vanwege de hardnekkige naïviteit om te denken dat je nu, in deze tijd, nog steeds kunt denken dat je met wat huiskamer onderzoek een complete wetenschap onderuit denkt te kunnen halen.

  Het kost je iets meer dan uur Ben en dan snap je al dat we met moderne en ogenschijnlijke eenvoudige technieken kunnen aantonen dat CO2 variaties in de atmosfeer van een planeet met leven enorme gevolgen kan hebben.
  Benjamin Burger in The Guardian:

  https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/mar/12/burning-coal-may-have-caused-earths-worst-mass-extinction

  Klimaatwetenschap heeft raakvlakken met evolutiebiologie, geologie, natuurkunde, wiskunde enz. maar Ben Wouters denkt dat hij het beter weet.
  Je bent dan behoorlijk naïef, niet dom maar wel ongelofelijk eigenwijs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s